نظرسنجی

فقط اعداد وارد شود

نحوه برخورد نماینده شرکت با شما؟ *


میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده؟


میزان رضایت شما از سرعت خدمات ارائه شده؟


میزان رضایت شما از نحوه پیگیری شکایات و انتقادات توسط شرکت گوسونیک؟ *

ما را دنبال کنید